راهکارهایی برای پیشگیری از بروز خشونت خانگی

به گزارش علی آباد جدید، خبرنگاران/خراسان شمالی کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: برای پیشگیری از بروز خشونت در دوران خانه نشینی، تفریح های جمعی و انفرادی بـرای پرهیـز از مشـاجره، سـرگرمی های شـخصی و گروهـی داشـته باشـید.

راهکارهایی برای پیشگیری از بروز خشونت خانگی

شهین لنگری در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: وقتی کـه همـە اعضـای خانـواده زمـان آزاد دارنـد، فرصتـی اسـت بـرای دور هـم جمع شـدن و مشـغول یک بـازی یـا سـرگرمی شـدن. فعالیت هایی مانند فیلـم تماشا، بازی کـردن، یا حتی نوشـیدن یک فنجـان چـای و فعالیت هـای مشـابه آن، ضمـن اینکـه فضایی شـاد ایجـاد می کننـد، موجب می شـود تـا فرصتـی بـرای بـروز کدورت پیـدا نشـود.

وی همچنیـن توضیح داد: در حین بـازی ممکن اسـت، اختـلاف نظرهـا فرامـوش شـوند و دلخوری هـا برطرف شـود و بـرای زمان هایـی کـه امـکان بـازی دسـته جمعی وجـود نـدارد نیـز سـرگرمی هایی بـرای خود فراهـم کنیـد. مطالعـه، دیـدن فیلم، آشـپزی، کارهای دسـتی و غیـره می توانند زمان شـما را به صـورت مفیـد پـر نمایند.

لنگری ادامه داد: بـه میـزان کافی اسـتراحت کنید و سـعی کنیـد زمانـی را بـه ایجـاد آرامـش بـرای خـود اختصـاص دهیـد زیرا بسـیاری از تندخویی هـا و خشـونت، هنـگام خسـتگی و اسـترس بـه وجـود می آینـد.

وی بیان نمود: از مـواردی کـه زمینه سـاز نگرانی تـان می شـود اجتنـاب کنیـد، ورزش و مدیتیشن تحـرک و فعالیـت فیزیکی، در تخلیۀ انرژی های منفی و ایجاد آرامش مؤثر هسـتند.

این مقام مسئول تاکید نمود: مدیتیشـن هـم موجـب آرام شـدن ذهـن و در نتیجـه کاهش اسـترس و فشـار روانی می شـود و بعلاوه متخصصان توصیـه می کننـد در طـول مـدت خانه نشـینی از ورزش و تمرکز فکری، غافل نشـوید.

وی با اشاره به اینکه گاهـی براثـر بیـکاری، موضوعاتـی فراموش شـده در گذشـته، راه خـود را بـه فکر ما و سـپس بـه مکالمـات مـا پیدا می کننـد، گفت: مباحث و اختلافاتـی که در گذشـته تمام شـده اند را رها نموده و از تازه کـردن آن هـا خـودداری کنیـد؛ بعلاوه از بـه چالـش کشـیدن یکدیگـران بـه ویـژه در موضوعـات اعتقـادی و سیاسـی اجتنـاب نموده و کوشش کنیـد تا خاطـرات خوب و شـیرین را مـرور و برای آینـده برنامه ریـزی کنیـد و زمـان حـال را بـه آمـوزش و تقویـت جسـمی و روانـی خـود مشـغول باشید.

لنگری اضافه کرد: برخـی فعالیت هـا کـه زیـاد جـدی نیسـتند را با هـم انجـام دهیـد؛ بـرای مثـال آشـپزی کردن می توانـد فعالیتـی خوشـایند و مفرح برای اعضای خانواده باشـد و بیشتر مواقع فعالیت های مشـترک شـاد را در خانـه گسـترش دهیـد و بـرای انتخـاب فعالیـت و نحوه انجـام آن نظرسـنجی کنید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 فروردین 1401 بروزرسانی: 27 فروردین 1401 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 2111

به "راهکارهایی برای پیشگیری از بروز خشونت خانگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهکارهایی برای پیشگیری از بروز خشونت خانگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید